Астана қаласы әкімдігінің «Астана қаласының Орталықтандырылған кітапханалар жүйесі» КММ
№9 көпшілік кітапхана

Паспорт

массовой библиотеки №9 государственного учреждения

«Централизованная библиотечная система» Города Астаны

 

Наименование организации

массова библиотека №9

1.

ФИО руководителя

Умытчакова Улмира Айдарбековна

2.

должность руководителя

заведующая библиотекой

3.

город

Астана

4.

индекс

010000

5.

почтовый адрес

ул. Тайбурыл 7а

6.

юридический адрес

ул. Тайбурыл 7а

7.

телефон

53-04-57

8.

факс

----

9.

Web-сайт

www. astana-library.kz

10.

е-mail

b.9mass @mail.ru

11.

форма собственности

КГУ «Управление коммунальной собственностью  г. Астаны»

12.

краткая информация

о деятельности

Учреждение, выполняющее информационные, культурные, образовательные,  досуговые  и другие социальные функции, располагающее организованным фондом печатных документов, а также графическими, аудиовизуальными материалами на электронных носителях и предоставляющее их во временное пользование физическим и юридическим лицам

 

Режим работы библиотеки:

Библиотека работает с 9.00 до 18.00ч

Выходные дни – воскресение, понедельник.

Последняя пятница месяца – санитарный день.

 

alt

 

 

Библиотека – это право людей на информацию, на всемерную осведомленность в действии, возможность максимального приобщения к культурным ценностям мира. От верного и полного использования книгохранилищ на прямую зависит  качество образования, создание интеллектуального потенциала Казахстана и  информационная независимость нашей Республики.

Основной задачей филиала №9, как сформированной библиотеки является:

  • Привлечение населения путем пропаганды библиотечного фонда
  • Постоянное изучение читательского спроса
  • Способствовать более глубокому знанию государственного языка
  • Использовать в работе как традиционные, так и новые формы работы. Дающий наибольший эффект и качество.
  • Развивать интерес читателей к истории родного края, обычаям и традициям казахского народа
  • Развивать экологическое сознание у детей и взрослых
  • Воспитывать уважительное отношение к образу жизни, обычаям и культуре нации и народностей, проживающих на территории Казахстана.

 

alt

 

 

Организация библиотечного обслуживания населения, пропаганда библиотеки.

Пропаганда библиотеки с целью привлечения читателя.

В целях организации библиотечного обслуживания населения и пропаганды библиотеки среди населения   провели:

  • Информировали население о массовых мероприятиях, проводимых в библиотеке;
  • Организовывали читательские конференции, книжные выставки по знаменательным датам.

 

 

alt

 

 

№9 к?пшілік кітапханасыны?

«Шылымны? бала?а жаман ?сері» атты денсаулы?

са?атты туралы а?парат.

 

Салауатты ?мір салтына байланысты кітапхана 2014 жылды?  11 шілдесінде жас?спірімдермен «Шылымны? бала?а  жаман ?сері»  атты денсаулы? са?атты ?ткізілді.

Денсаулы? са?аттына №34 мектеп 4 «б» сынып о?ушылар ?атысты.  Шараны? ма?саты, о?ырмандарды? салауатты ?мір салты туралы білімдерін тере?дету, оларды зиянды заттарды ?олдану?а теріс к?з?арастарын ?алыптастыру, шылым шегу адам а?засына ?анша зиян тигізетін туралы ой ?оз?ау, денісау ?мірге т?рбиелеу, ?з денсаулы?тарына жауапкершілікпен ?арау сезімдерін дамыту. О?ушыларды денсаулы?ты са?тау?а, тазалы??а, ??ыптылы??а,?дептілікке, салауатты ?мірсалтына т?рбиелеу.

alt

Денсаулы? са?атты ?ызы?ты ?тті, балалар ?з ойларын ?а?аз?а бетіне сурет салу ар?ылы пікірлерін айтты.Осы та?ырып?а ?ойл?ан кітап к?рмесінен ?здеріне кітапты ?йлеріне жаздырып алды.

 

№9 к?пшілік кітапханасыны?

Ілияс Жанс?гіровты? ту?анына 120 жыл толуына

«?аза? жаныны? жыршысы» кітап к?рмесі туралы а?парат.

 

2014жылды? бірінші мамыр к?ні ?аза? ?дебиетіні? іргесін ?алаушыларды? бірі Ілияс Жанс?гіровты? ту?анына 120 жыл толуына орай «?аза? жаныны? жыршысы» кітап к?рмесі ?йымдастырылып, буклет дайындалды. Кітап к?рмесінде а?ыны? ??п томды? шы?армалар жина?ы, мерзімді басылымдар беттерінде жары? к?рген ма?алалар ?сыныл?ан. Ілияс Жанс?гіровты? шы?армашылы?ы ?зіндік шеберлігімен, ?сем на?ышты бояуларымен ерекшеленеді. ?ле?- жырларында оны? ?з хал?ын, ту?ан жерін, елін шексіз с?йген е? н?зік сезімі кестеленген.

alt

Ма?саты: о?ырмандарды? а?иы? а?ын Ілияс шы?армаларынан ал?ан білімдерін тере?дету, о?ырмандырды? ?абілеттерін, ой ?рістер дамыту, а?ын шы?армасы ар?ылы ?лтты? ??ндылы?тарды ?астерлей білуге, к?ркемдік с?лулы?ты с?йе білуге, адамгершілікке,н?зіктікке т?рбилеу.

Кітап к?рмесіне 13 кітап, 5 мерзімді басылым ?ойылды. К?рмеге шолу жасалынды, о?ан №34 орта мектебіні? 8- сынып о?ушылары ша?ырылды. О?ушылар а?ын туралы к?п ма?л?мат алып,Ілиясты? м?раларынан тере? н?р алып, шы?армаларына ?ызы?ушылы? танытты.  Олар а?ынны? к?птеген шы?армаларымен   мектеп ба?дарламасы бойынша таныс екендерін айтты.

№9 к?пшілік кітапханасыны? о?ырмандары «Кітап- рухани ?азына  » атты   кітапханалы? шолу туралы   а?парат

 

Кітапханамызда 2015 жылды? а?пан айында «Кітап- рухани ?азына  » атты кітапханалы? шолу іс- шарасы ?тті. Б?л іс- шара №34 мектеп 5 сынып о?ушыларыны? ?атысумен ?тті.

altalt

Кітапхана – т?рбие орны, білімні? негізін алатын орын, елімізді? жерімізді? бар рухани байлы?ы са?талатын жер екені? о?ырман есіне сала отыру бізді? тікелей міндетіміз деп білемін ж?не білімді ?зіне-?зі сенімді бол?ысы келетін ?р жас  кітапханадан ?ол ?збеуі керектігін т?сіндірудеген кітапханалы? шолу ?з м?ресесіне жетті деп ойлаймыз, себебі осы  іс- шарадан кейін о?ушылар кітапхана?а келіп т?ру?а ынта білдіріп,   ал кейбіреулер бірден кітапхана о?ырманы болу?а тырысып, кітап алып кетті. Б?л біздер ?шін о?у?а о?ырманды ынталандыруды? бір жолы.

 

№9 к?пшілік кітапханасыны?

«?лысты? ?лы к?ні- Наурыз мерекесі» мерексі

ж?не кітап к?рмесі туралы а?парат

 

2015 жылды?  Науырыз меркесі ?арсанында 10 науырызда №34 орта мектеп ?кімшілігімен бірлесіп мектеп о?ушыларына  «?лысты? ?лы к?ні- наурыз мерекесі» атты мейрам ?ткізілді. О?ан  кітап к?рмесі «?лысты? ?лы к?ні- Наурыз мерекесі» ?йымдастырылды.

Наурыз мейрамы- хал?ымызды? ?асырлар бойы атадан бала?а м?ра болып келе жат?ан д?ст?рлі ?лтты? мерекесі. Наурыз-береке бірлікті?, татулы?ты? ?лы символы. Сол себепті,?лысты? ?лы к?ніне орай ?аза? хал?ыны? м?дениетін ?амты?ан б?л кітап к?рмесі о?ушылар?а арнайы ?йымдастырылып, таныстырылды.

К?рмені? ма?саты- о?ушыларды науырыз мерекесіні? шы?у тарихымен таныстыру, хал?ымызды? ежелден желісі ?зілмей жеткен салт-д?ст?рлері, д?ст?рлі ?ндер, ?лтты? к?йлер туралы а?парат  беру еді.

 

alt

 

Сонымен  бірге, к?рме алдында №34 орта мектебіні? жо?ар?ы сынып о?ушылары   ?здеріні? арнайы Наурыз мерекесіне шы?ар?ан   ?ле?дерін о?ыды. К?рмеге 24 кітаптар мен мерзімді басылымдар ?ойылды.

 

№9 к?пшілік кітапханасыны?

« Бір ел- бір кітап» акциясы аясында Сайын  М?ратбековты? «Жусан иісі», «?ш?араны? » шы?армаларын кітап к?рмесі  туралы а?парат

 

2014 жылды? 20 ?азанында   « Бір ел- бір кітап» акциясы аясында Сайын  М?ратбековты? «Жусан иісі», «?ш?араны? » шы?армалары бойынша кітап к?рмесі ?ойылды.

Онда жазушыны? 8 шы?армасы ж?не  буклет дайыедалып , о?ырмандарды? танысуына ?олдану?а тиімді етіліп жасалды. К?рме к?птеген окырманы? назарын ?зіне аударды. О?ырмандар ?йлеріне Сайын  М?ратбековты? «Жусан иісі», «?ш?араны? » шы?армалары жаздырып алды.

 

alt

 

 

№9 к?пшілік кітапханасыны? о?ырмандары ж?не ?ндіріс кешені т?р?ындарымен «???ы?ты? сауаттылы?-заман талабы» атты ???ы?ты? т?ртіп туралы кездесу кеші а?параты

2014 жылды? желто?сан айында кітапханада «???ы?ты? сауаттылы?-заман талабы» атты ???ы?ты? т?ртіп туралы №9 к?пшілік кітапханасыны? о?ырмандары ж?не ?ндіріс кешені т?р?ындарымен кездесу кеші ?ткізілді.

Б?л кездесу кешіне ?ндіріс ?кім Токатаев К. А ж?не  №23 участок инспекторы Сатпаев Т. К. , МВД басшылары Князов А. Д, Ж?ма?алиев К. А ?атысты. Іс- шара кітапхана  ?абыр?асында, о?ырмандары мен жергілікті т?р?ындар арасында ?ткізілді.

Ма?саты: о?ырмандар мен  жергілікті т?р?ындарды ???ы??ор?ау органдары ?ызметімен     таныстыру ж?не  ?рбір азаматты? ?з ???ы?тарын білу, оны са?тау бойынша т?сініктеме беру.

altalt

Учаске инспекторы мен ?она?тары о?ырмандар мен т?р?ындар алдында с?з с?йлеп, астанада?ы ?????ты? т?ртіптер туралы ??гімеледі,   ???ы?ты? за?дармен таныстырып ?тті.Сонымен ?атар о?ырмандарды? арасынан с?ра?тар ?ойылып, о?ан  тиесілі жауаптар алынды.

 

 

№9 көпшілік кітапханасының
«Мұқағали жырлары» атты әдеби шолу туралы ақпарат.
 
Қазақ поэзиясының ерекше нұрландырып , жұлдыздай жарқыратқан, қыр жыр бесігінде тербеткен, қаламын басты қару етіп ұстаған ақиық ақын Мұқағали  Мақатаевтың туғанына биыл 85 толуына орай кітапханада ақпан айының 10 жұлдызында «Мұқағали жырлары» атты №34 мектеп 7 сынып аралығында кітаптарына әдеби шолу болып өтті. Бұл іс- шаранын өткізу мақсаты оқушыларға Мұқағали Мақатаев өмірімен мәліметтер беру, көркем шығарманы оқыту арқылы әңгіменің құндылығын таныту, оқушылардың ой- өрісін, ақыл- ойларын, тіл байлықтарын дамыту, адамгершілікке, көркемдік тілін оқушы өз бетінше іздене отырып ашу болатын. «Мұқағали  Мақатаев – бүгінде бүкіл халықтың сүйіспеншілігіне бөленген сүйікті ақын. Оның өлеңдерін ықыласпен оқымаған, сөздеріне жазылған әндерін тыңдамаған  қазақта ешкім жоқтығы белгілі. Ол-қазақ халқының салт- дәстүрі мен тұрмыс – тіршілігінің сезімталдықпен жырлаған ақын»Мақатаев өлеңдерінің қай- қайсысын оқысаңыз да, ой мен сезімі қатар келген дауылды ақынды тани түсесіз.
Сонымен қатар « Мұқағали жырлары» атты кітап көрмесі көрсетілді.Оқушылар шығармаларымен танысты, ақының « Өмір- өзен», «Жүрек арызы», «Мұқағали» атты кітаптарына шолу жасалды.Оқушылар ақын шығармаларын қарап ақын әдебиеттеріне бір шолу жасап, өздеріне керек материалдарды тауып, мектеп қабырғасында өтетің Мұқағали өлең сайысына өлеңдер алды.
 
«Табиғатты айялайық» атты экологиялық сағатты туралы ақпарат.
27 ақпанда «Табиғатты айялайық» атты экологиялық сағат №34 мектеп 4 «в» сыныпта өтті. Оны өткізу мақсатымыз оқушыларға тәрбие беру арқылы олардың дүниетанымдық және табиғатты қорғау қабілеттерін арттыру, табиғатты, қоршаған ортаны аялауға үйрету, табиғат пен адам арасындағы байланыс, табиғатты қорғаудың маңыздылығы туралы түсінік беру.

Бұл іс- шарада туған жер табиғат туралы сөз жұмбақтар, табиғат туралы білімдерін сусындады, сергіту ойындарды ойналды.Әр сұрақ пен ойынға оқушылар белсенді қатысып отырды. Шара өтте қызықты өтті.
Шараның соңында оқырмандар Табиға- Анаға тілектер айтылып, «Табиғатты айялайық» атты кітап көрмесімен танысты. Осы көрмеден өздеріне кітап үйлеріне жаздырып алды.
 
«Абайтану, Шәкәрімтану негізің қалаушы ғалым» атты кітап көрмесі туралы ақпарат.
Кітапханада  наурыз айында ғалым, абайтануды ғылыми негіздеуші, шәкәрімтанудың негізін қалаушы, ұстаз, ақын, жазушы, Қазақстан Мемлекеттік сыйлығының иегері Қайым Мұхамедхановтың туғанына 100 жыл толуына орай  «Абайтану, Шәкәрімтану негізің қалаушы ғалым» атты кітап көрмесі ұйымдастырылды. Көрмеге ұлы тұлғаның кітапхана қорындағы барлық құнды еңбектерімен  қатар мерзімді басылымдар мен ғаламтор бетінен алынған мәліметтер  қойылды. Кітап көрмесінің мақсаты  барша оқырмандарға, Қайым Мұхаметханұлының өмірі мен шығармашылығынан хабардар болуына мүмкіндік беріп және  қазақ әдебиетіне қалдырған мол мұрасымен таныстыру.
Кітап көрмесінің мақсаты  барша оқырмандарға, Қайым Мұхаметханұлының өмірі мен шығармашылығынан хабардар болуына мүмкіндік беріп және  қазақ әдебиетіне қалдырған мол мұрасымен таныстыру.
 
«Туған күнімен жер»  атты тақырыптық сөре.
Наурыз айының 16-да «Туған күнімен жер»  атты тақырыптық сөре Халықаралық Жер күні 2009 жылдың 22 сәуірі күні БҰҰ Бас Ассамблеясының 63-ші сессиясында бекітілген, ал 2010 жылдың 22 сәуірінен бастап жыл сайын атап өтілетін мерекеге байланысты   қойылды. Бұл мереке  Бас Ассамблеяның 63-ші сессиясының төрағасы Мигель Эското Брокманның атап өтуінше, қарарда Халықаралық бұл күннің жария етілуі Жер мен оның экожүйесі адамзатқа өмірді қамтамасыз ететін біздің ортақ үйіміз екенін мойындау, сондай-ақ, 1992 жылы Рио-де-Жанейрода өткен БҰҰ-ның Қоршаған орта жөніндегі конференциясында қабылданған міндеттемелерді растау. Қарарда сондай-ақ, «Жер-Ана» термині көптеген елдерде қабылданғанын және ол ғаламшардың, оның экожүйесі мен адамның арасындағы тәуелділікті көрсетеді.
Жер жалпы табиғат – күллі тіршілік атаулының құтты қоныс – мекені, алтын ұя тал бесігі. Барша адамзат өкіліне ауа, су, жер ортақ.
Сондықтан жердің қадірін, байлығын бағалай білу, жалпы табиғатты қорғау – баршамыздың міндетіміз.
Оқырмандарды жердің қадірін, байлығын бағалай білуге, туған табиғатты сүюге және қамқорлық, жанашырлық сезімге баулу мақсатымыз.
«Мемлекттік тіл ұлт болашағы» атты кітап көрмесі туралы ақпарат.
Кітапханада жыл бойында Қазақстан халқының мемлекеттік тілінің дамуына ықпал ету, өз тіліне  құрмет көрсету мақсатымен «Мемлекттік тіл ұлт болашағы» атты мемлекеттік тілдерінің тарихы, дамуы туралы ақпарат беретін  көрме оқырмандарға ұйымдастырылды.
Кітап көрмеге кітапхана қорындағы тілге байланысты әдебиеттер, мерзімді басылым беттерінде әр жылдарда жарық көрген мақалалар және ғаламтор беттеріндегі қызықты мәліметтер орын алды. Атап айтқанда: Әмеди Хасенов « Тіл білімі» , Ж. Шәмші «Өнер алды – қызыл тіл», Т. Сайрамбаев «Қазақ тіл білімінің мәселелері», Р. Нұрали «Толғау тоқсан қызыл тіл», А. Байтұрсынов «Тіл - құралы» т.б  атты кітаптарына қойылды. Көрмеге 10 кітап, 7 мерзімді басылымдарда жарық көрген мақалалар қойылды. Бұл кітап көрмесі  қазақ тілін құрметтеуге, мемлекеттік тілді дамытуға атсалысуда, жастарға патриоттық тәрбие беруде және кітап құмарлыққа баулу.
 
«Армысың , әз Наурыз»  атты мерекелік сағатты туралы ақпарат .
Наурыз – бейбітшілік заман орнататың, халықты достыққа, ынтымаққа, бірлікке шақыратын мейрам. Халқымыздың өскелең ұрпақтың бойына адамгершілік негіздерін қалыптастырып, өз ұлтын, Отанын сүю сезімін оятуда Наурыз мерекесінің маңызы өте зор. Ұлыстың ұлы күні-Наурызға орай   «Армысың , әз Наурыз»  атты мерекелік шара кітапханада 18 –ші нурызда  өтті.
Ұлыстың Ұлы күні Наурыз мерекесін оқырмандарға насихаттау мақсатында  кітапханада   «Армысың , әз Наурыз»  атты мерекелік сағат ұйымдастырылды. Оған кітапхана оқырмандар  қатысты.
Бұл мерекеде  өлеңдер оқылып, әндер шырқалды, би өнерін тамашалады. «Танымдық ойын» бөлімінде оқырмандарға қазақтың салт-дәстүрі туралы сұрақтар қойылып, тұшымды сұрақтар алынды.  Кітапхананың ең жас оқырмандары жыр шумақтарын арнады.
 
Кітапханада ұлттық тағамдар айран, көже, бауырсақ, наурыз-көже жасалып, дәм таратылды.  Қатысушы оқырмандар «Наурыз-думан» әнін орындады. Нұржамал апай ақ батасын беріп, бүлдіршіндерге аналық мейірімін арнады.
«Қош келдің Әз-Наурыз» кітап көрмесі қойылды. Оқырмандар бұл мереке сағатынан жақсы көңіл күймен кетті.
«Менің сүйікті кітабым» атты қызықты да белігілі кітап сайысы туралы ақпарат.
Кітапхана - тек қана кітап сақтайтын орын ғана емес, сонымен катар қоғамның рухани жағынан дамуына, мәдениетін көтеруге ықпал ететін мәдени орта екенің көрсете отырып. 2 сәуірде - Халықаралық балалар кітап күні арнап іс- шара жүргізілді.. Бұл күн балалар жазушысы Ганс Христиан Андерсеннің туған күніне орай белгіленген, 1967 жылдан бастап аталып өтіледі. Атаулы күнге  кітапханда №34 мектеп  4 «б» және 5 «в» сыныптар арасында «Менің сүйікті кітабым» атты қызықты да белігілі кітап сайысы өтіп, сайыста  «Ертегі сыр шертеді» бірінші кезеңінде әр топ өз қалауымен таңдаған Ганс Христиан Андерсеннің  ертегілерінен үзінді, «Ерте, ерте, ертеде» атты екінші кезеңінде әр топ өз қалауы бойынша таңдаған қазақ ертегілерінен үзінді айтты, ертегінің жағымды және жағымсыз кейіпкерлерінің рөлдерін орындады.
Оқушылар  оқыған ертегілері жайлы түсініктерін айтты. «Кітап–ақыл ойдың маржаны» атты кітап көрмесіне «Жан-жануарлар туралы ертегі», «Өнегелі ертегілер», «Ең қымбат нәрсе», «100 ертегі», «Қазақ ертегілері» т.б балаларға арналған әдебиеттер қойылды. Оқушылар бұл сайыстан жақсы көңіл күймен кетті.
Іс – шараның  мақсаты –балаларды әдебиетке жақын болуға, кітап оқуға үндеу, адам өмірінде кітаптың алар орны ерекше екенін түсіндіру, «Кітап – білім бұлағы, ал білім – өмір шырағы» екенін жеткізіу.
 
 
«Кітап – біздің  досымыз» атты тәрбие сағыт туралы ақпарат.
Тәрбие сабақтың мақсаты білімнің кітап арқылы берілетінін, адам өміріндегі маңызы, ғылым мен білімнің пайдасын түсіндіру; кітапқа деген қызығушылығын арттыру, білімге құштарлығын ояту; кітапты таза ұстауға,тазалыққа, мейірімділікке баулу.
Көрнекілігі: Ұлы адамдардың кітап, оқу-білім туралы сөздері, кітаптар көрме.
Кітап та алма ағашы,
Жемісін біздер теретін,
Тәтті алмаға балашы,
Кітабыңның  әр бетін, -деп Мұзафар атамыз жырлағандай, әдеби кітаптар және оқулықтар сендерге- білім көзі, рухани қазына Біз кітап арқылы бастауыш сыныптардың өзінде –бүкіл адамзаттың мәдениетімен таныса бастаймыз.Бірақ рухани өмірімізде кітаптың алатын орны осымен тоқтап қалмайды.Алға басқан сайын кітап біздің айнымас серігіміз болып қала береді. Кітап білімімізді молайтады, кітаптан көп үлгі –өнеге аламыз. Оқыған-тоқығаның көп болса, жеңбейтін жау, алынбайтын қамал жоқ. «Батыр бірді жығар,білімді мыңды жығар»,-деген халық даналығы бекер айтылмаған. Ендеше, кітап- рухани қазынамыз екен.
Тәрбие сағаты 3-4 сынып оқушыларымен өтті. Оқушылар іс-шараға  белсене  қатысып, оқыған кітаптары жайында ойларын  айтты. Ұлы адамдардың кітап, білім туралы  ұлағатты  сөздерін жатқа айтып, кітап, білім,ғылым,өнер, еңбек  жайында  жұмбақтар  жасырды.
 
«Денсаулықты  қадірлей  білейік» тақырыбында сырласу  сағаты туралы ақпарат.
Сәуір  айының  7-де   жас  ұрпақтың  өмір салтын қалыптастырудағы  ой-өрісін  дамыту мақсатында «Денсаулықты  қадірлей  білейік»  тақырыбында сырласу  сағаты  өтті.  Іс-шараға  №34 орта мектепте  4 «Б» сынып  оқушылары арасында өтті. Адамның  денсаулығы – қоғам  байлығы.  Әрбір адам өз денсаулығының  мықты  болу  жолдарын қарастыру  керек. Халқымыз «Дені саудың  жаны  сау» деп  бекер айтпаған. Іс-шараға оқушылар  белсенді  қатысып, денсаулық  туралы нақыл сөздерді, мақал –мәтелдерді айтты.
Кітапханашы  оқушыларға  денсаулық  туралы  сұрақтар  қойды. Оқушылар: тазалық, спорт, таза ауа, дұрыс тамақтану,  қажет  және күн тәртібінің  дұрыс болуы,  зиянды әдеттерден  аулақ  болу  керек ,- деп өз ойларын айтты. Оқушылар  дені сау  адамның көңіл –күйі  көтеріңкі  болып, еңбекті әрқашан  құлшына  істейтінін, денсаулықтың – басты байлық  екендігін  ұғынды.
«12 сәуір -  Ғарыш  күні»  тақырыбында  әңгіме –сұхбат.
12 сәуір  күні  №34 мектепте  Халықаралық  авиация және  ғарышкерлер  күніне  арнап  «12 сәуір -  Ғарыш  күні» тақырыбында  әңгіме –сұхбат  өтті.   Іс-шараның  мақсаты:  Оқушылардың  ғарыш туралы  түсініктерін  кеңейтіп,  ғарышкерлермен таныстыру.  Еліміздің мақтаныштары-  қазақ  ғарышкерлерінің  Отансүйгіштігін, ерлігін  насихаттау.  Бұл күн  Қазақстан  үшін де , ерекше  мәртебелі  күн.  Өйткені, ғарыш  әлеміне адамзат  баласын  алғаш  көтерген  қазақ  жері-  «Байқоңыр» ғарыш  айлағы болған.  Оқушылар  ғарыш , ғарышкерлер туралы  әңгімені  қызыға  тыңдады.  «Егер мен  ғарышкер  болсам»  ойыны  ұйымдастырылды. Әр  оқушыға  бекіту  сұрақтары  таратылды. Оқушылар  тақырып  бойынша өз  ойларын  ортаға  салып, сұрақтарға  жоғары  деңгейде  жауап  берді.
Ғарыш, ғарышкерлер туралы  суреттер, сөздер  қойылып,  кітаптар  және  мерзімдік  басылымдар  көрмесі ұйымдастырылды. Оқушылар  көрмедег   кітаптармен  танысып,  үйлеріне  жаздырып  алды.
Іс-шараға  №34 орта мектептің   3-4 сыныптары  қатысты. Ғарышқа  тек қана  өте  білімді,  денсаулығы  мықты,  спортпен  үзбей  шұғылданатын,  еңбекқор  адамдар  ғана  ғарышқа  ұша  алатынын  түсінді.
«Әлихан Бөкейханов – қанды Ғасырдың қыран ұлы » атты кітап көрмесі туралы ақпарат
Халқымыздың тар жол, тайғақ кешуі жолында елі үшін қызмет еткен тарихи тұлғаларымыз - қоғам қайраткерлерінің, ақын-жыраулардың, жазушылардың өмірі мен шығармашылығы туралы әр түрлі мәдени шаралар ұйымдастыру - тарихымызды ұмытпауға, өткеннен сабақ алуға, елімізді, жерімізді сүюге, барды құрметтей білуге  үйрету мақсаттымен  «Әлихан Бөкейханов – қанды Ғасырдың қыран ұлы» атты кітап көрмесін ұйымдастырылды.Көрмеде автордың кітаптары, жинақтары, сондай-ақ мерзімді басылымдарда жарияланған мақалалары ұсынылады.  Бұл көрме әр оқырманның көңіліне шығып, көрмеден кітаптарды үйлеріне жаздырып алды.
 
 

Қазақстанның халық жаушысы Қабдеш Жұмаділов - 80 жаста

 

Қазақстанның халық жаушысы Қабдеш Жұмаділов 80 жасқа толуына байланысты «Дәуір мен әдебиет» атты кітап көрмесі ұйымдастырылды. Бұнда жазушының қорда бар барлық кітаптармен қатар бұқаралық ақпарат құралдарында жазушы жайлы жарияланған материялдар молынан қойылып, библиографиялық шолу жүргізілді.

 

Оқырмандар жазушы туралы көп мағлұмат алып,өздерінің оқыған кітаптарымен түрлі ой бөлісті. Шығармалаларына қызушылық танытып, үйлеріне жаздырып алды.                                                                                                                                               

 

 

№9 көпшілік кітапханада  №34 орта мектеп 5 «ә» және 6 «б» сынып оқушыларының қатысуымен «Желтоқсан – Тәуелсіздіктің таңы атқан күні» атты зерде сабағы өтті.
Қазақ халқының тәуелсіздікке жету жолында басынан өткерген тарихына тоқтала отырып, қазіргі күннің жетістіктерімен таныстыру слайд-шолумен үйлестіріліп отырды.Туған жер, Отан, қазақ елі жайлы  өлең оқып, ән  шырқалды.
Самұрық құс көлбей қағып қанатты,
Қонды келіп Бәйтерекке дарақты.
Шаңқылынан бүкіл дүние оянып,
Елімізде Тәуелсіздік таңы атты!
 

Биыл Қазақстан елі үшін өте ерекше , айтулы жыл.16 желтоқсан – ата бабамыздың арманы оындалып, жасампаздығымызды жаңа белеске көтерген Тәуелсіздік туының желбірегеніне 25 жыл толады. Бұл  іс-шараның мақсаты жас ұрпақты бейбітшілікті сақтауға және оны нығайтуға, өз  Отаның сүюге, ержүрек, адал, батыл, елінің патриоты болуға тәрбиелеу. Өзін-өзі басқаруға, еркін сөйлей білуге үйрету.

 

 

Осы тақырыпқа орай «Тәуелсіздігіміздің тұғырлы, мемлекетіміз ғұмырлы болғай!» атты кітап көрмесіне шолу ұйымдастырылды. Кітап көрмесіне 30 астам кітаптар қойылды. Кітап көрмесінде Қазақстанның даму тарихы, еліміздің жетістіктері, Елбасының мемлекетіміздің басқару жолындағы ізгі істері, өмірбаяны, мәңгілік ел туралы материялдар берілді.